Hantering av personuppgifter

På biblioteken har vi hög sekretess och detta regleras i svensk lag.

Sekretess på biblioteket


Offentlighets- och sekretesslagen 40 kap, 3 § reglerar vilken sekretess som ska gälla för uppgift i register om enskilds bibliotekslån och användning av informationsteknik:
"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskildes lån, reservationer eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon annan närstående lider skada eller men. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.”


Vilka personuppgifter behandlar vi?


De personuppgifter biblioteken i Borås behandlar är namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer och e-postadress. Biblioteken behöver aktuella adresser (fysiska och/eller digitala) för att kunna skicka ut reservationsaviseringar, påminnelser, kravmeddelanden och räkningar. Vi hämtar folkbokföringsadresser från aviseringssystemet Navet vilket innebär att vi erhåller uppdaterad adress om du flyttar. Uppge gärna din e-postadress eller mobiltelefonnummer till oss, då kan du välja att bli kontaktad via e-post eller SMS. Vidare behandlas även uppgift om du är berättigad till talböcker enligt Upphovsrättslagen 17§. Vi behandlar även uppgift om du har tillgång till tjänsten Boken kommer. När du bokar dator syns ditt namn på skärmen innan du loggat in.


Våra regler


Ingen annan än bibliotekspersonalen kan se vad du har lånat eller reserverat. Vi lämnar inte ut uppgifter om vem som lånat en viss titel, eller vad en viss person har lånat. Detsamma gäller för reservationer. Påminnelse om försenad bok, räkning och meddelande om reserverad bok skickas ut i förslutet kuvert eller till den e-postadress eller mobiltelefonnummer som du uppgivit.
För påminnelser för böcker lånade av barn under 18 år gäller att de kan adresseras till målsman. Enligt föräldrabalken 6 kap, 11 § har vårdnadshavaren ”rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål”.


Tystnadsplikt


All personal som kommer i kontakt med låntagarregistret har tystnadsplikt. Detta gäller även tillfälligt anställda, praktikanter m.fl.

Följ länken för att se hur Borås stad hanterar personuppgifter.